Progimnazijos įsivertinimas

PROGIMNAZIJOS ĮSIVERTINIMO 2016 METAIS ANALIZĖ

1 lentelė. 2016 metų plačiojo įsivertinimo duomenys „Rezultatai“:

2 lentelė. 2016 metų plačiojo įsivertinimo duomenys „Ugdymo (si) aplinkos“:

3 lentelė. 2016 metų plačiojo įsivertinimo duomenys „Ugdymasis ir mokinių patirtys“:

4 lentelė. 2016 metų plačiojo įsivertinimo duomenys „Lyderystė ir vadyba“:

IŠVADOS

Analizuojant įsivertinimo duomenis daromos išvados:

  1. Prasti mokymosi pasiekimai, motyvacija, nes prastai apie pasiekimus informuojami tėvai.
  2. Mokytojams reikia įvaldyti vertinimo strategijas ir būdus.
  3. Reikia tobulinti mokymosi bendradarbiaujant  organizavimą.
  4. Neracionaliai išnaudojamos turimų priemonių galimybės.
  5. Pamokos uždavinio kėlimo su pamatuotais rezultatais tobulinimas.
  6. Tobulinti tėvų savalaikį  informavimas ir švietimas, įtraukimas į mokyklos veiklą.
  7. Trūksta mokytojų atsakomybės ir aktyvumo diskutuojant apie mokinių mokymąsi.
  8. Neprasmingai ir neatsakingai siekiama komandinių tikslų (mokytojai).

2016-2017 mokslo metų plačiojo įsivertinimo rezultatai.

platusis-16-17.pdf

Įsivertinimo grupė sudarė vidaus giluminio įsivertinimo roduklių krepšelį 

giluminio-isivertinimo-krepselis.docx

Nutarta įsivertinti Mokinio pasiekimus ir pažangą 2017 metais.

Atnaujinta: 2017-06-27