Dokumentai

 PROGIMNAZIJOS VEIKLOS DOKUMENTAI, TVARKOS, APRAŠAI, POLITIKOS

Ugdymo procesas 2017-2018 mokslo metais:        

ugdymo-procesas-2017-2018-mokslo-metais.pdf

Mokinių pamokų lankomumo gerinimas ir apskaita:

lankomumo-gerinimas-ir-apskaita.pdf

Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarka:     

mokiniu-mokymosi-kruviu-optimizavimo-priemoniu-planas-2017-18.pdf

Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių aprašas:

mokymosi-pasiekimu-ir-pagalbos-tvarkos-aprasas.pdf

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:

mokiniu-pasiekimu-ir-pazangos-vertinimo-tvarka.pdf

Mokinių asmeninės pažangos stebėsena ir fiksavimas:

asmenines-pazangos-stebesena-ir-fiksavimas.pdf

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

soc-pilietveiklorg.tvarka17-18.docx

Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas:

el.dienyno_tvark_nuostatai.pdf

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos nuostatai:

vgk.docx

BENDRŲJŲ LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

benlietugdreiktvarkaprasas.docx

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

ugdveiklstebestvarka.docx

UGDYMO TURINIO (PLANŲ IR PROGRAMŲ) RENGIMO LAIKO, SUDERINIMO TVARKA

ugdturstrukt17-18.docx

MOKINIŲ REGISTRO SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS

mokiniu-registro-saugaus-elektronines-informacijos-tvarkymo-taisykles.docx

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA

svietpagalbteikimotvarka.docx

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarka:

saugosinstrutavimotvarka.pdf

DARBUOTOJŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

darbuotoju-duomenu-saugojimo-politika-ir-jos-igyvendinimo-priemones.pdf

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

lygiu-galimybiu-politika-ir-jos-igyvendinimo-tvarka.pdf

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

ikt-naudojimo-ir-arbuotoju-stebesenos-tvarka.pdf

 

Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka
mokytoj-vadavimo-tvarkos-aprasas.docx
kybartu-progimnazijos-nuostatai-3.pdf
darbo-tvarkos-taisykles-1.pdf
​​