Darbo planai

 PROGIMNAZIJOS STRATEGINIAI IR METINIAI VEIKLOS PLANAI

Strateginis 2015-2017 metų veiklos planas: strategplanas2015-17m.doc

Strateginis 2016-2019 metų planas:            starteginis-2016-2019-metu-palnas.pdf

2017 metų progimnazijos veiklos planas:     2017-metu-veiklos-planas.pdf

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANO PROJEKTAS 2017-2018 MOKSLO METAMS: ugdplanas17-18m.pdf

Ugdymo plano 2017-2018 mokslo metams priedai:

1 priedas:MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS:

1priedas.docx

2 priedas: BENDRŲJŲ LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMŲ  PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS:

2priedas.docx

3 priedas:MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS:

3priedas.docx

4 priedas:UGDYMO TURINIO (PLANŲ IR PROGRAMŲ) RENGIMO LAIKO, SUDERINIMO TVARKOS, STRUKTŪROS 2017–2018

MOKSLO METAMS TVARKOS APRAŠAS:

4priedas.docx

5 priedas:PROGRAMŲ IR MOKOMŲJŲ DALYKŲ INTEGRACIJOS 2017–2018 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS:

5priedas.docx

6 priedas:ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS:

6priedas.docx

7 priedas:MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS:

7priedas.docx

Nuo rugsėjo mėnesio- naujos pataisos prie mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo:

„ Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, trimestro, pusmečio ar kito trumpesnio nei metai laikotarpio dalyko įvertinimas (toliau – trimestro / pusmečio dalyko įvertinimas) fiksuojamas iš visų atitinkamo laikotarpio balų / pažymių, skaičiuojant jų svertinį arba aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę. Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) turi būti paaiškinama, kokie svertinio vidurkio dėmenys (pvz., kontroliniai darbai, projektai ir kt.) daro įtaką trimestro / pusmečio dalyko įvertinimui ir kokie jų svertiniai koeficientai.

Vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas, mokantis pagal dalyko programą (toliau – dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas iš I ir II pusmečių (I, II ir III trimestrų arba kitų, trumpesnių nei metai, mokykloje nustatytų ugdymo laikotarpių) balų / pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisykles (pvz., jei I pusmečio pažymys – 7, II pusmečio – 6, tai dalyko metinis įvertinimas – 7).

Jei mokinys per visą ugdymo laikotarpį (pvz., trimestrą, pusmetį) neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio ar vidurinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio dalyko trimestro, pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“; jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, mokyklos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“.

8 priedas:SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 2017–2018 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS:

8priedas.docx

9 priedas:NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 MOKSLO METAIS:

9priedas.docx

10 priedas:UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2018 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS:

10priedas.docx

11 priedas:REIKALAVIMAI MOKINIŲ ELGESIUI:

11priedas.docx

12 priedas:PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)  BENDRADARBIAVIMAS:

12priedas.docx

13 priedas:BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOMIS, ĮMONĖMIS IR KITAIS SOCIALINIAIS PARTNERIAIS:

13priedas.docx

14 priedas:MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO OPTIMIZAVIMO IR REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

14priedas.docx

15 priedas: APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS:

15priedas.docx

16 priedas:NEFORMALIOJO ŠVIETIMO RENGINIAI  2017–2018 MOKSLO METAIS :

16priedas.docx

17 priedas: UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS:

17priedas.docx

2017-2018 mokslo metų progimnazijos ugdymo planas ruošiamas. UP bus paskelbtas patvirtinus Progimnazijos taryboje ir suderinus su steigėju.

 MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

 

 

 

Atnaujinta: 2017-07-14