Darbo planai

 Skelbiame dalykinių olimpiadų, kurios vyks progimnazijoje grafiką: olimpiadugrafikas-2018.pdf

PROGIMNAZIJOS STRATEGINIAI IR METINIAI VEIKLOS PLANAI

Progimnazijos strateginis planas 2018-2020 metams: strateginisplanas18-20.pdf

 

2015-2017 metų strateginio plano vykdymo ataskaita:  ataskaita-2015-2017-starteginis-planas.pdf

Strateginis 2016-2019 metų planas(finansinis):            starteginis-2016-2019-metu-palnas.pdf

2017 metų progimnazijos veiklos planas:     2017-metu-veiklos-planas.pdf

2018 metų progimnazijos veiklos planas:     2018-metu-progimnazijos-veiklos-planas.pdf

PROGIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS 2017-2018 MOKSLO METAMS: ugdplanas17-18mm.pdf

Ugdymo plano 2017-2018 mokslo metams priedai:

BENDRŲJŲ LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMŲ TVARKOS APRAŠAS:

1priedas.docx

PROGRAMŲ IR MOKOMŲJŲ DALYKŲ INTEGRACIJOS 2017–2018 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS:

2priedas.docx

UGDYMO TURINIO (PLANŲ IR PROGRAMŲ) RENGIMO LAIKO, SUDERINIMO TVARKOS, STRUKTŪROS 2017–2018 MOKSLO METAMS TVARKOS APRAŠAS:

3priedas.docx

UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS:

4priedas.docx

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS :

5priedas.docx

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS:

6priedas.docx

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO OPTIMIZAVIMO IR REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS:

7priedas.docx

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS:

8-priedas.pdf

MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO PRIEMONIŲ APRAŠAS:

9-priedas.docx

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS:

10priedas.docx

REIKALAVIMAI MOKINIŲ ELGESIUI:

11priedas.docx

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2018 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS:

12priedas.docx

VILKAVIŠKIO R. „KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)  BENDRADARBIAVIMAS:

13priedas.docx

BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOMIS, ĮMONĖMIS  IR KITAIS SOCIALINIAIS PARTNERIAIS:

14priedas.docx

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 2017–2018 MOKSLO METAIS TVARKOS APRAŠAS :

15priedas.docx

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS:

16priedas.docx

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO RENGINIAI  2017–2018 MOKSLO METAIS :

17priedas.docx

 

Rugsėjis 9rugsejis17.docx

 

Spalis spalis17.pdf 

Spalio mėnesio kontrolinių darbų grafikas kontroliniai.pdf

Lapkritis 11lapkritis17-1.pdf

Lapkričio mėnesio kontrolinių darbų grafikas kontroliniai-11.pdf

Gruodis 12gruodis17.pdf

Gruodžio mėnesio kontrolinių darbų grafikas kontroliniai.pdf

Sausis 18sausis1.pdf

Sausio mėnesio kontrolinių darbų grafikas kontroliniai1-menuo.pdf

Vasaris 18vasaris2.pdf

Vasario mėnesio kontrolinių darbų grafikas - kontroliniai darbai nerašyti

Kovas 3kovas18.pdf

Kovo mėnesi kontrolinių darbų tvarkaraštis:kontroliniai03.pdf

Balandis 4balandis18.pdf

Balandžio mėnesio kontrolinių darbų tvarkaraštis: kontroliniai.pdf

Gegužė5geguze18.pdf

Gegužės mėnesio kontrolinių darbų tvarkaraštis: kontroliniai5-men.pdf

Birželis

 

 

 

Atnaujinta: 2018-05-03