Vizija, misija

Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Vizija

Mokykla siekia tapti: moderni, aukštos kultūros, apsirūpinusi moderniomis technologijomis, atvira, dinamiška, tolerantiška, klojanti pamatus visuomenei, gebančiai darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje.

Misija

Realizuoti valstybinius standartus atitinkantį ugdymo turinį, suteikiant sąlygas įgyti pradinį išsilavinimą ir baigti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį mokiniams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Sudaryti galimybes integruotai mokytis specialiųjų poreikių mokiniams.

Teikti kokybiškas žinias, derinant tradicinius ir inovacinius mokymo metodus, formuoti gerus mokinių gebėjimus, užtikrinant vaiko ateities perspektyvą.

Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.

Visiems ugdytiniams ir darbuotojams garantuoti lygias galimybes.
Filosofija

Mokyklos filosofija – rekonstrukcinė ( kaitos ) filosofija – mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Išanalizavus mokyklos veiklos kokybės nustatymo medžiagą, galima teigti, kad mokykloje:
- būtina tobulinti ugdymo procesą: pamokose daugiau naudoti aktyvius mokymo metodus, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 
- reikia stebėti, analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą.
- modernizuoti ir stiprinti materialinę bazę.
- tęsti ir puoselėti progimnazijos tradicijas, į veiklą įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių.
- nuolat skleisti informaciją apie progimnazijoje vykstančią veiklą.
- visokeriopai gerinti prevencinę veiklą.
- numatyti lėšų naudojimo prioritetus.
 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIORITETAI

Mokymo priemonėms:

  • mokymo priemonėms ir vadovėliams ne mažiau kaip 75 % numatytų lėšų.

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui:

  • ne mažiau kaip 90% numatytų lėšų.

Mokytojų kvalifikacijai kelti:

  • visas numatytas lėšas.

IKT :

  • ne mažiau kaip 90% numatytų lėšų.

Kitos:

  • siekiant taupyti mokinio krepšelio lėšas, išlaikyti tinkamą mokinių skaičių klasėse, numatyti lėšų rezervą pasinaudojant ugdymo plano teikiamomis galimybėmis.


2016 metais Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo prioritetai: 

1. Reikiamų vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimas.
2. Edukacinių aplinkų (kabinetų) turtinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis.
3. Konferencijų salės vykdomiems prevenciniams ir kitiems projektams modernizavimas.
4. Kvalifikacijos kėlimas kviečiant LEU lektorius.
5. Edukacinė mokytojų išvyka pagal siūlomus Švietimo centrų temas.
6. Kabinetų aprūpinimas dalijamosios, mokomosios ir metodinės medžiagos kaupimui.
7. Naujos mokomosios programinės įrangos įsigijimas. 
8. Duomenų bazės mokyklos intranetui sukūrimas.

 

2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Atsižvelgiant į:

  • progimnazijos 2015–2017 metų strateginio plano prioritetus, tikslus ir uždavinius

  • progimnazijoje atlikto 2015 metais įsivertinimo rezultatus;

  • mokinių pasiekimų pasitikrinimo ir jų analizės rezultatus;

  • progimnazijos 2015 metų veiklos programos įgyvendinimo (rezultatų) lygį;

  • įvertinus (įsivertinus) mikroklimat ą progimnazijoje; – iškelti 2016 metų veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai yra tokie:

1. Stiprinti motyvaciją mokytis, motyvuoti gabius mokinius, gerinti lankomumą.
2. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas.
3. Aktyvinti bendruomenės veiklą prevencinėse programose.2016 METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI

1. Pagerinti progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) mokinių mokymosi pasiekimų kokybę ir lankomumą.
2. Patobulinti mokytojų profesines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas bendravimui, bendradarbiavimui ir mokymui (si) progimnazijos bendruomenėje, darbui su gabiais mokiniais bei skaitmeniniu mokymosi turiniu.
3. Nuolatinės pedagoginės pagalbos teikimas mokiniams, skatinant tėvų dalyvavimą prevencinių programų vykdymo veikloje.
 

KELIAMI UŽDAVINIAI TIKSLAMS PASIEKTI

1. Tobulinti pamokų ir pagalbos mokiniams planavimą ir organizavimą, efektyviau panaudojant modernias ugdymo priemones, metodus bei vertinimo ir įsivertinimo galimybes.
2. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, tobulinti jų skatinimo sistemą ir ugdyti gebėjimo mokytis kompetencijas.
3. Tobulinti mokinių lankomumo priežiūros sistemą ir operatyviai spręsti mokinių mokyklos nelankymo problemas.
4. Tobulinti mokytojų profesines ir bendrąsias, IKT kompetencijas.
5. Pagerinti mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetenciją.
6. Pagerinti mokytojų mokinių pasiekimų ir pažangos pamokoje vertinimo kompetenciją.
7. Užtikrinti vienodas galimybes visiems mokiniams į pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą.
8. Skatinti mokinių tėvų domėjimąsi pedagoginės pagalbos teikimu, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais.
9. Efektyvinti prevencinių programų vykdymą, į jų veiklą įtraukiant mokinių tėvus.

 

Atnaujinta: 2016-04-11