Vizija, misija

Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Vizija

Mokykla siekia tapti: moderni, aukštos kultūros, apsirūpinusi moderniomis technologijomis, atvira, dinamiška, tolerantiška, klojanti pamatus visuomenei, gebančiai darniai gyventi sparčiai kintančioje aplinkoje.

Misija

Realizuoti valstybinius standartus atitinkantį ugdymo turinį, suteikiant sąlygas įgyti pradinį išsilavinimą ir baigti pagrindinio ugdymo pirmąją dalį mokiniams, gyvenantiems mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Sudaryti galimybes integruotai mokytis specialiųjų poreikių mokiniams.

Teikti kokybiškas žinias, derinant tradicinius ir inovacinius mokymo metodus, formuoti gerus mokinių gebėjimus, užtikrinant vaiko ateities perspektyvą.

Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką.

Visiems ugdytiniams ir darbuotojams garantuoti lygias galimybes.
Filosofija

Mokyklos filosofija – rekonstrukcinė ( kaitos ) filosofija – mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Išanalizavus mokyklos veiklos kokybės nustatymo medžiagą, galima teigti, kad mokykloje:
- būtina tobulinti ugdymo procesą: pamokose daugiau naudoti aktyvius mokymo metodus, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 
- reikia stebėti, analizuoti ir vertinti ugdomąją veiklą.
- modernizuoti ir stiprinti materialinę bazę.
- tęsti ir puoselėti progimnazijos tradicijas, į veiklą įtraukiant kuo daugiau bendruomenės narių.
- nuolat skleisti informaciją apie progimnazijoje vykstančią veiklą.
- visokeriopai gerinti prevencinę veiklą.
- numatyti lėšų naudojimo prioritetus.
 

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PRIORITETAI

Mokymo priemonėms:

 • mokymo priemonėms ir vadovėliams ne mažiau kaip 75 % numatytų lėšų.

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui:

 • ne mažiau kaip 90% numatytų lėšų.

Mokytojų kvalifikacijai kelti:

 • visas numatytas lėšas.

IKT :

 • ne mažiau kaip 90% numatytų lėšų.

Kitos:

 • siekiant taupyti mokinio krepšelio lėšas, išlaikyti tinkamą mokinių skaičių klasėse, numatyti lėšų rezervą pasinaudojant ugdymo plano teikiamomis galimybėmis.


2017 metais Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo prioritetai: 

1. Reikiamų vadovėlių ir grožinės literatūros įsigijimas.

2. Edukacinių aplinkų turtinimas.

3. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

4. Naujos mokomosios programinės įrangos įsigijimas.

5. Duomenų bazės mokyklos intranetui sukūrimas.

6. Tėvų pedagoginis švietimas.

2017 metams Kybartų „Saulės“ progimnazijos bendruomenė kelia šiuos tikslus:

 1. Užtikrinti ugdymo(osi) kokybę didinant mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) atsakomybę už pasiektus rezultatus. 
 2. Kurti saugią ir jaukią aplinką laiduojančią ugdymo (-osi) kokybę gerinant prevencinį darbą, plėtojant tėvų pedagoginį švietimą.

Tikslai siejami su Vilkaviškio rajono savivaldybės 2011-2018 metų plėtros strateginiame plane numatytomis įgyvendinti priemonėmis, susijusiomis su Žinių visuomenės plėtros programos tikslais ir uždaviniu – gerinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę užtikrinančias sąlygas švietimo įstaigose.Numatyti tikslai siekiame vykdant Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos 2015-2017 metų strateginį veiklos planą bei 2017 metų veiklos planą

2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI

Atsižvelgiant į:

 • progimnazijos 2015–2017 metų  strateginio plano prioritetus, tikslus ir uždavinius;
 • progimnazijoje atlikto 2016 metais įsivertinimo rezultatus;
 • mokinių pasiekimų pasitikrinimo ir jų analizės rezultatus;
 • progimnazijos 2016 metų veiklos programos įgyvendinimo (rezultatų) lygį.

Įvertinus (įsivertinus) mikroklimatą progimnazijoje iškelti 2017 metų veiklos prioritetai yra šie:

1. Ugdymo (osi) kokybė ir veiksmingumas.

2. Saugi, moderni, partneryste grįsta ugdymo (osi) aplinka.

2017 METŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI

1. Užtikrinti ugdymo (osi) kokybę didinant mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) atsakomybę už pasiektus rezultatus. 

2. Kurti saugią ir jaukią aplinką laiduojančią ugdymo (osi) kokybę gerinant prevencinį darbą, plėtojant tėvų pedagoginį švietimą.

KELIAMI UŽDAVINIAI TIKSLAMS PASIEKTI

1. Tobulinti pamokos vadybą.

2. Įgyvendinti mokinio individualios pažangos stebėsenos, fiksavimo ir rezultatų naudojimo asmenybės augimui sistemą

3. Teikti savalaikę pagalbą mokiniui, tėvams.

4. Užtikrinti fizinį ir psichologinį mokinių saugumą.

5. Įtraukti tėvus į progimnazijos bendruomenės gyvenimą atsakingai ir aktyviai veiklai.

6. Kurti jaukią ir modernią ugdymo (osi) aplinką.

 

 

Atnaujinta: 2017-06-27